Arar

Arar
Mansuriah district, Makah Mukaramah st, Near Al Rashodi pharmacy
Opening Hours
Sunday8:30 AM - 1:30 PM , 4:30 PM - 9:30 PM
Monday8:30 AM - 1:30 PM , 4:30 PM - 9:30 PM
Tuesday8:30 AM - 1:30 PM , 4:30 PM - 9:30 PM
Wednesday8:30 AM - 1:30 PM , 4:30 PM - 9:30 PM
Thursday8:30 AM - 1:30 PM , 4:30 PM - 9:30 PM
Friday
Saturday8:30 AM – 6:00 PM

30.990006, 41.056485