Sharaya

Sharaya
Mohanad Saleh Basharahil St, Ar Rashidiya, Opposite to Rajhi ATM
Opening Hours
Sunday9:30 AM - 1:30 PM , 4:30 PM - 9:30 PM
Monday9:30 AM - 1:30 PM , 4:30 PM - 9:30 PM
Tuesday9:30 AM - 1:30 PM , 4:30 PM - 9:30 PM
Wednesday9:30 AM - 1:30 PM , 4:30 PM - 9:30 PM
Thursday9:30 AM - 1:30 PM , 4:30 PM - 9:30 PM
Friday
Saturday9:30 AM - 1:30 PM , 4:30 PM - 9:30 PM

21.464282, 39.958077